Mirjeta Alinçi

Shkollimi / Kualifikime
Mirjeta KOVAÇI ALINCI lindur në Kukës 10.02.1982, është diplomuar në Korrik 2005 në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti Inxhinierisë Elektrike, Departamenti i Elektronikës, Diploma: “Inxhinier Elektronik” drejtimi “Telekomunikacion“. Në vitet 2005-2010 ndjek dhe përfundon Shkollën Pasuniversitare “Telekomunikacion dhe Inxhinieri Informacioni“ Diploma “Master“ (SHPU) në Universitetin Politeknik te Tiranës, Fakulteti Inxhinierisë Elektrike, Departamenti i Elektronikës. Në vitin 2009 dhe ne vazhdim ndjek studimet e doktoratës në Universitetin Politeknik te Tiranës, Fakulteti Teknologjisë së Informacionit, Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit ne fushën e Sigurisë në rrjetat Mobile Ad Hoc
Në tetor 2005 emërohet Asistente në Katedrën e Elektronikës, Seksioni i Automatikës, pranë Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike, Universiteti Politeknik i Tiranës, dhe me vonë lektore prane Departamentit te Elektronikes dhe Telekomunikacionit, Fakulteti i Teknologjise se Informacionit. Prej asaj periudhe ka qene asistente e lëndëve të ndryshme si: “Automatizim”, “Kontroll Automatik” "Teoria e Sinjaleve", “Perpunim Numerik i Sinjalit”, “Elementet dhe Teknologjite Elektronike”,
Ka një pjesmarrje si autore e parë dhe bashkëautore në rreth 5 konferenca shkencore ndërkombetare Fushat e kërkimit: Përpunim sinjali, Rrjetat Mobile Ad hoc, Rrjetat Wireless me Sensore.