Olimpjon Shurdi

Shkollimi / Kualifikime
1989-1993 Shkolla e mesme e përgjithshme “ Miti Zaka“ Divjakë, Lushnje 1993-1998 Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti Inxhinierisë Elektrike, Departamenti i Elektronikës. Tiranë Diplomuar “Inxhinier Elektronik” drejtimi “Telekomunikacion“ 2003-2005 Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti Inxhinierisë Elektrike, Departamenti i Elektronikës. Tiranë. Shkolla Pasuniversitare “Telekomunikacion dhe Inxhinieri Informacioni“ Diploma “Master“ e Shkollës Pasuniversitare (SHPU). 2005-2009 Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti Teknologjisë së Informacionit Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit. Tiranë. Shkolla e Doktoraturës. Mbrojtja e gradës Doktor në 14.04.2009 2013 Fitim i titullit “Profesor i Asociuar“
1998-2001 Seminaret dhe laboratoret në lëndën "Teoria e Sinjaleve". 1999 -2005 Leksionet dhe seminaret, në lëndën “Rrjetat e Telekomit”, me studentët e sistemit 5 vjeçar të drejtimit Telekomunikacion. 2001- 2003 Leksionet dhe seminaret, në lëndën “Teoria e Sinjaleve” me studentët e sistemit 5 vjeçar Inxhinieri Telekomunikacioni, Inxhinieri Elektronike dhe Inxhinieri Informatike. 2004 e ne vijim Leksione, seminaret dhe laboratoret e lendës “Bazat e Telekomit”. studentët e vitit i II-të Bachelor, Inxhinieri Telekomunikacioni dhe Inxhinieri Elektronike. 2006 e në vijim Leksionet, seminaret dhe laboratoret e lendës “Sistemet te Telekomit”, studentët e vitit i II-të Bachelor, Inxhinieri Telekomunikacioni. 2010 e në vijim Leksionet, seminaret dhe laboratoret e lendës “Sisteme te Avancuara të Telekomunikacioneve” Cikli i dytë i studimeve, Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni.
2005-2006 Projekti “Modelimi dhe zgjerimi i protokolleve H.320, H.326 në sistemet videokonference. Cilësia e shërbimit (QoS) në rrjetat IP, ATM dhe Frame-Relay në aplikime të tilla”. Pjesë e Programit për Kërkimin Shkencor e Teknologjik në Universitetet dhe Shkollat e Larta. Anëtar i grupit të projektit. 2006-2007 Projekti “Studimi i protokolleve te avancuara te rrugezimit te te dhenave ,ngritja e nje qendre simuluese per modelimin dhe studimin e thelluar te protokolleve me ane te programit NS-2”. Pjesë e Programit për Kërkimin Shkencor e Teknologjik në Universitetet dhe Shkollat e Larta. Anëtar i grupit të projektit. 2007-2008 Projekti “Studimi dhe modelimi i algoritmave te protokolleve te sigurise se te dhenave.Realizimi i nje qendre laboratorike per studimin e thelluar te protokolleve IPsec, AES etj”. Pjesë e Programit për Kërkimin Shkencor e Teknologjik në Universitetet dhe Shkollat e Larta. Anëtar i grupit të projektit. 2007-2009 Projekti “E-Learning, Video Konference, E-edukim”, pjesë e Programit Kombëtar për Kërkim e Zhvillim PKKZH të MASH “Sistemet dhe Teknologjitë e Informacionit” , Anëtar i grupit të projektit. 2010-2011 Projekti “Infrastruktura e komunikimit dhe pajisjet e nevojshme për një laborator kërkimesh për mbështetjen e punimeve të doktoratës“ pjesë e Programit Kombëtar për Kërkim e Zhvillim PKKZH “Sistemet dhe Teknologjitë e Informacionit”. Anëtar i grupit të projektit.
Dhjetor 2004. “Protokollet e reja të transmetimit të zerit dhe figurës në rrjetat IP”. Referim pranë Departamentit të Elektronikës në kuadër të punimit të mikrotezës. Mars 2005. “Aplikimet multimediale në Internet, projektimi i një sistemi të integruar”. Referim pranë Departamentit të Elektronikës në kuadër të punimit të mikrotezës.. Qeshor 2005. “Transmetimi dhe zbatimet multimediale në rrjetat IP, FrameRelay dhe ATM” Referim pranë Departamentit të Elektronikës në kuadër të mbrojtjes të mikrotezës. Prill 2009. Punimi i doktoraturës dhe mbrojtja e Dizertacionit me temë: “ Ndërtimi i një algoritmi për të realizuar ri-rrugëzimin e shpejtë të të dhënave multicast MPLS”, Referim në Departament.