19.10.2021

Nr. 226 / Kategoritë e shërbimeve të ofruara nga Entet Shtetërore dhe subjektet e tjera, të cilat përfitohen me çmime të reduktuara përmes përdorimit të kartës së studentit.


30.09.2021

PËR STRUKTURËN, KRITERET E PËRZGJEDHJES DHE MARRËDHËNIET E PUNËS SË PUNONJËSVE TË NJËSISË PËRGJEGJËSE NË AUTORITETET PUBLIKE, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 60/2016, “PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE”


13.07.2021

Nr. 41 / Per elementet e programeve te studimit te ofruara nga institucionet e arsimit te larte


13.07.2021

Nr. 625 / Për miratimin e manualit të etikës në ofrimin e shërbimeve publike në sportel


13.07.2021

Nr. 185 / Disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr.41 dt. 24.01.2018 “Per elementet e programeve te studimit te ofruara nga institucionet e arsimit te larte”, te ndryshuar.


13.07.2021

Projekt vendim per organizimin dhe funksionimin e agjensise per sigurimin e cilesise ne arsimin e larte dhe bordit te akreditimit dhe percaktimin e tarifave per proceset e sigurimit te cilesise ne arsimin e larte


13.07.2021

Nr. 879 / Per Disa Ndryshime dhe shtesa në vendime Nr.41, datë 21.04.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për Elementet e programeve te studimit te ofruara nga institucionet e arsimit te larte”.


13.07.2021

Nr. 562 / Disa Ndryshime dhe shtesa në vendime Nr.109, datë 15.02.2017


13.07.2021

Nr. 112 / Për Percaktimin e kritereve per fitimin e grades shkencare “Doktor” dhe te standarteve shteterore per fitimine titujve akademike”Profesor i Asociuar” dhe “Profesor”.


13.07.2021

Nr. 418 / Për Standartet, Kriteret dhe Procedurat per Hapjen, Riorganizimin, Ndarjen, Bashkimin ose Mbylljen e Institucioneve te Arsimit te Larte dhe te Degeve te Tyre.


13.07.2021

Nr.329 / Për Statutin dhe Trajtimin e Vecante te Personelit Akademik